• Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym.
 • Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
 • w arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się w szczególności:
  a. czas pracy poszczególnych oddziałów
  b. liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze
  c. ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole
  d. liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych ze wskazaniem najbliższych terminów złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.
 • Organizacje pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców.
 • Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel/nauczyciele, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia.
 • Rozkład dnia dla każdego oddziału zawiera: czas przyprowadzania i odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.