W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra administracyjno - obsługowa, która współpracuje z kadrą pedagogiczną w celu zapewnienia dzieciom jak najlepszej opieki..

Zadania pracowników personelu pomocniczego:
Woźne oddziałowe:
a. współpracują z nauczycielkami przydzielonej grupy
b. pomagają w przygotowaniu pomocy do zajęć i zabaw
c. pomagają dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się w szatni, przed ćwiczeniami gimnastycznymi i podczas wyjść poza przedszkole
d. opiekują się dziećmi podczas spacerów, wycieczek oraz w momencie chwilowej nieobecności nauczyciela w grupie
e. dyżurują w szatni podczas przyprowadzania i odbierania dzieci
f. pomagają w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych i dekoracji
g. aktywnie uczestniczą w przygotowaniu i przebiegu corocznego pikniku
i innych uroczystości przedszkolnych
h. zamykają przedszkole po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych
i opiekuńczych oraz zabezpieczają mienie przedszkolne przed kradzieżą
i. zarządzają ryzykiem.

Pomoc wychowawcy:
a. spełnia czynności opiekuńczo - obsługowe w stosunku do wychowanków w grupie najmłodszej, wynikające z rozkładu dnia oraz polecone przez nauczyciela oddziału lub dyrektora
b. opiekuje się dziećmi podczas zabaw i zajęć w przedszkolu i podczas wyjść poza placówkę
c. pomaga w dekorowaniu przedszkola
d. uczestniczy w organizacji i przebiegu uroczystości przedszkolnych, zajęć otwartych i pikników
e. zarządzanie ryzykiem.

Intendent:
a. współdziała z dyrektorem, radą pedagogiczną i radą rodziców
b. zaopatruje przedszkole w żywność, sprzęty, pomoce dydaktyczne i inne zapewniające właściwy rytm pracy placówki
c. kontroluje warunki bezpieczeństwa i higieny w placówce
d. współuczestniczy w opracowaniu planu rocznego i planu perspektywicznego
w zakresie działalności administracyjno–gospodarczej i finansowej przedszkola
e. planuje jadłospisy zgodnie z zasadami zdrowia i higieny oraz zaleceniami SANEPIDU, a także przedstawia je do wglądu rodziców
f. uczestniczy w przygotowaniu i przebiegu uroczystości przedszkolnych, zajęć, pikników (w ramach swoich kompetencji)
g. zarządzanie ryzykiem.

Kucharka i pomoc kucharki:
a. uczestniczą w planowaniu jadłospisów i przygotowują według nich zdrowe, kaloryczne posiłki
b. dbają o najwyższą jakość i smak posiłków oraz o. wydawanie ich z kuchni
o wyznaczonych godzinach
c. zapewniają dzieciom wystarczającą ilość napojów (szczególnie latem, podczas zabaw w ogrodzie)
d. uczestniczą w przygotowaniu i przebiegu uroczystości przedszkolnych, zgodnie ze swoimi kompetencjami
e. zabezpieczają wejście do przedszkola od strony kuchni
f. zarządzanie ryzykiem.

Pracownik gospodarczy:
a. zabezpieczają budynek przed kradzieżą, pożarem i zniszczeniem
b. dbają o właściwą jakość sprzętów, zabawek i pomocy dydaktycznych
c. dbają o czystość i bezpieczeństwo wokół budynku
d. w porze letniej skraplają teren zabaw dzieci, dbają o czystość piasku w piaskownicach, dobrą jakość urządzeń terenowych
e. angażują się w prace związane z modernizacją i estetyką placówki
f. biorą udział w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych
g. zarządzają ryzykiem.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. sobota, 03 kwiecień 2021 19:08 Agnieszka Mościńska