W przedszkolu działa Rada Rodziców, którą wybiera się w celu zapewnienia współdziałania przedszkola z domem rodzinnym dzieci w realizacji zadań wychowawczo- dydaktycznych i opiekuńczych.


Kompetencje Rady Rodziców:
1.1 Rada Rodziców jest społecznie działającym organem na rzecz placówki.
1.2 Współdziała z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę
i Przedszkole.
1.3 Uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy. placówki i zaspokajania potrzeb dzieci.
1.4 Rada Rodziców:
a. opiniuje statut przedszkola
b. przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu pracy
c. ma prawo do wyrażenia opinii na temat funkcjonowania placówki.
1.5 W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.
1.6 Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
1.7 Zebrania rady są protokołowane.
1.8 W posiedzeniach rady może uczestniczyć z głosem doradczym dyrektor przedszkola.
1.9 Do udziału w posiedzeniach rady zapraszane mogą być inne osoby z głosem doradczym.
1.10 Powstanie rady rodziców pierwszej kadencji organizuje dyrektor przedszkola.
1.11 Reprezentacja rodziców może przybrać inną nazwę niż określona.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. sobota, 03 kwiecień 2021 19:04 Agnieszka Mościńska