Art. 158 pkt 6,7,8,9 Prawo Oświatowe

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola nr 3 w Radzionkowie.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia, rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Przedszkola nr 3 w Radzionkowie odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. sobota, 03 kwiecień 2021 19:42 Agnieszka Mościńska
Artykuł został zmieniony. sobota, 03 kwiecień 2021 19:45 Agnieszka Mościńska
Artykuł został zmieniony. sobota, 03 kwiecień 2021 19:47 Agnieszka Mościńska