1. Dyrektor realizuje zadania określone w ustawie w oparciu o współpracę z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, organem sprawującym nadzór pedagogiczny i organem prowadzącym.
2. Dyrektor:
a) kieruje jej bieżącą działalnością;
b) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
c) reprezentuje przedszkole na zewnątrz;
d) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu pracowników i wykonuje czynności z zakresu prawa pracy.
3. Dyrektor podejmuje decyzje na podstawie:
a) pełnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza Miasta Radzionków ;
b) obowiązujących przepisów prawa.
4. Dyrektor wykonuje zadania przy pomocy wicedyrektora, którego powołuje i odwołuje po zaopiniowaniu przez organ prowadzący i Radę Pedagogiczną na podstawie obowiązujących przepisów.
5. Dyrektor w szczególności:
a) kieruje działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz;
b) sprawuje nadzór pedagogiczny, w tym:
- kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa oraz zapisów
statutowych,
- przeprowadza ewaluację wewnętrzną,
- wspomaga nauczycieli w doskonaleniu procesów edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych oraz wszelkich innych działaniach w tym również związanych z
awansem zawodowym;
- monitoruje w wyznaczonym przez siebie zakresie obszary działalności przedszkola
- tworzy plan obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli;
- dokonuje oceny pracy nauczycieli,
- analizuje dokumentację przedszkola dotyczącą nauczania, wychowania i opieki,
- inspiruje, koordynuje i organizuje współpracę między nauczycielami,
- przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców wnioski z prowadzonego
nadzoru pedagogicznego minimum dwa razy w roku;
- wdraża wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
c) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
d) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
e) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Przedszkola;
f) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole;
g) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
h) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców;
i) współpracuje z organami statutowymi Przedszkola rozstrzygając kwestie sporne i konflikty w ramach swoich kompetencji;
j) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w przedszkolu, w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami;
k) egzekwuje przestrzeganie przez wychowanków i pracowników przedszkola ustalonego w przedszkolu porządku i bezpieczeństwa oraz dbanie o czystość i estetykę przedszkola;
l) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych w tym dotyczących organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
6. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności:
a) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
b) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;
c) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola;
d) zapoznaje pracowników z zakresem obowiązków;
e) organizuje pracę w sposób zapewniający efektywne wykorzystanie czasu pracy;
f) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy, organizuje szkolenie BHP pracowników;
g) terminowo i prawidłowo wypłaca wynagrodzenia;
h) ułatwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
i) zaspakaja socjalne potrzeby pracowników w miarę posiadanych środków;
j) prowadzi dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i akta osobowe pracowników.
7. Dyrektor jako przewodniczącym Rady Pedagogicznej:
a) zawiadamia członków Rady Pedagogicznej o posiedzeniach, egzekwuje ich obecność na zebraniach,
b) realizuje i egzekwuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji,
c) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa,
d) przekazuje członkom Rady Pedagogicznej zarządzenia wydane przez MEN,
e) ustala organizację pracy przedszkola.
8. Dyrektor jest odpowiedzialny przede wszystkim za:
a) wysoką jakość procesów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych
b) sprawne funkcjonowanie placówki,
c) zapewnienie nauczycielom warunków do realizacji zadań oraz systematycznego doskonalenia się,
d) sprawną komunikację z rodzicami,
e) systematyczne dbanie o wyposażenie przedszkola,
f) umiejętne pozyskiwanie partnerów do współpracy z przedszkolem,
g) zapewnienia warunki odpowiednie do rozwoju dzieci.
h) wykorzystuje wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego do podnoszenia jakości pracy Przedszkola;
i) podejmuje działania zapewniające przedszkolu wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do potrzeb i służące rozwojowi przedszkola.
j) w porozumieniu ze społecznością przedszkola ustala i nadzoruje przestrzeganie procedur dotyczących bezpieczeństwa, w tym sposobów działania w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.