Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

Przedszkole zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-edukacyjnego uwzględniając zasady:
a. życzliwości wobec dzieci
b. zaspakajania potrzeb dziecka
c. indywidualizacji i aktywności
d. organizowania życia społecznego, integracji.
W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci przemocy fizycznej ani psychicznej.
Cały czas pobytu w przedszkolu dziecko jest objęte opieką osób dorosłych.

Prawa i obowiązki dziecka:

Dziecko ma prawo do:
a. życia bez przemocy i poniżania – oznacza, że: bicie, znęcanie, okrutne i poniżające traktowanie są niedopuszczalne i karane)
b. wychowywania w rodzinie – oznacza, że: nikomu nie wolno zabrać cię od rodziców.
chyba, że z bardzo ważnych powodów; gdyby zdarzyło się, że rodzice będą osobno masz prawo do kontaktów z obojgiem rodziców)
c. życia i rozwoju – oznacza, że nikogo nie można bezprawnie pozbawić życia
d. nauki – oznacza, że możesz uczyć się tak długo jak pozwalają na to twoje zdolności jeżeli masz 6 lat to możesz zacząć naukę w klasie „0”, pracować możesz jak skończysz 16 lat
e. informacji – oznacza, że powinieneś poznać swoje prawa, powinieneś mieć dostęp do różnych źródeł wiedzy
f. wypowiedzi – oznacza, że w ważnych sprawach ciebie dotyczących możesz wygłosić swoje zdanie, opinię, oświadczyć własną wolę
g. swobody myśli sumienia i religii – oznacza, że gdy jesteś już wystarczająco świadomy sam decydujesz o swoim światopoglądzie, wcześniej rodzice maja prawo tobą kierować
h. prywatności – oznacza, że możesz dysponować własnymi rzeczami, masz prawo do tajemnicy korespondencji, nikomu nie wolno bez bardzo ważnych powodów, wkraczać w twoje sprawy osobiste i rodzinne
i. tożsamości – oznacza, że musisz mieć nazwisko, obywatelstwo, poznać swoje pochodzenie, mając 13 lat musisz być zapytany o zgodę gdybyś miał zostać adoptowany, a także gdybyś miał mieć zmienione nazwisko
j. stowarzyszania – oznacza, że możesz należeć do organizacji młodzieżowej, jeżeli masz 16 lat sam decydujesz o swojej przynależności.

Obowiązki dziecka – przedszkolak:
a. jest odpowiedzialny za ład i porządek na swojej półce i w kącikach zainteresowań,
b. podporządkowuje się przyjętym umowom
c. zna zasady regulujące zachowanie w przedszkolu podczas korzystania ze wspólnych zabawek, oraz w czasie zabaw w kącikach zainteresowań
d. współdziała z zespołem i w zespole na podstawie utworzonego i przyjętego kontraktu grupowego
e. przyswaja i stosuje formy grzecznościowe
f. respektuje polecenia nauczyciela
g. jest życzliwy wobec kolegów
h. szanuje własność innych
i. uczy się odpowiedzialności - przyjmuje obowiązki i wywiązuje się z nich
j. szanuje wytwory pracy oraz zabawę kolegów i pracę dorosłych
k. okazuje pomoc i opiekuje się sprawnymi inaczej oraz słabszymi kolegami dokonuje wyborów opierając się na wartościach uniwersalnych jak: dobro, piękno, miłość i prawda z uzasadnieniem swojego wyboru.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. sobota, 03 kwiecień 2021 19:11 Agnieszka Mościńska